Vrtić Ježeva kućica vrši upis dece tokom cele godine uz subvencije Grada Beograda.

Kako ostvariti pravo na subvenciju, ko ima prava na subvenciju?

Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u privatnoj predškolskoj ustanovi (“subvenciju”) imaju
1 Roditelji koji su državljani Republike Srbije
2 Roditelji dece prijavljene na teritoriji grada u kom se prijavljuju za vrtić
3 Roditelji čije dete nije dobilo mesto u državnom vrtiću

Da li imam pravo na refundaciju troškova boravka u privatnom vrtiću?

DA, refundacija troškova boravka deteta u privatnom vrtiću može da se ostvari u gradovima ili opštinama koji su doneli odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u verifikovanoj privatnoj predškolskoj ustanovi, a Beograd je jedan od tih gradova.

Kako funkcionišu subvencije, koja je procedura?

Sa potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić (“odbijenica“-potvrda predškolske ustanove, čiji je osnivač Grad Beograd, da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta, tj. da je odbijeno prilikom upisa u državni vrtić), ili raskidom ugovora iz drugog vrtića, roditelji dolaze u vrtić i potpisuju Ugovor.

Nakon potpisivanja, roditelj potpisuje Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu dela troškova (dobija se u vrtiću). Takođe roditelj treba da donese fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete, fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva i fotokopiju lične karte (izvod sa čitača u slučaju karte sa čipom) podnosioca zahteva.

Nakon toga, mi završavamo svu ostalu neophodnu dokumentaciju i predajemo je u Sekretarijatu. Na osnovu podnetog zahteva, komisija u organizacionij jedinici donosi Rešenje o ostvarivanju prava na subvenciju, koje će roditelju stići na kućnu adresu.

Roditelj od prvog dana upisa u PPU plaća ustanovi punu cenu za boravak deteta u vrtiću.
Predškolska ustanova je u obavezi da do 5. u mesecu šalje izveštaj GU Beograd o evidenciji boravka deteta u vrtiću, na osnovu koje se refundiraju troškovi, odnosno subvencionizani iznos na račun roditelja.

Subvencija se isplaćuje iz budžeta Grada Beograda na lični račun roditelja, prema Rešenju koje dobijete, za svaki prethodni mesec.

Slobodno nas zovite ako imate bilo kakva dodatna pitanja!

Kako mogu da proverim da li je neki privatni vrtić verifikovan?

Na veb prezentaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potražite rubriku Verifikovane privatne predškolske ustanove. Naš vrtić je jedan od prvih verifikovanih u zemlji.

Šta je jedinstveni obrazovni broj i kako ga moje dete dobija?

Jedinstveni obrazovni broj (JOB) predstavlja jedinstvenu oznaku koja se sastoji od 16 karaktera i koja se dodeljuje detetu, učeniku, odraslom i studentu prilikom prvog upisa u ustanovu (predškolska ustanova, osnovna i srednja škola, visokoškolska ustanova) u Republici Srbiji. To znači da dete već prilikom upisa u predškolsku ustanovu dobija JOB koji će ga pratiti tokom celokupnog školovanjakroz sve nivoe formalnog obrazovanja i vaspitanja i visokog obrazovanja u Republici Srbiji. JOB se dodeljuje u cilju zaštite podataka o ličnosti u procesu vođenja pedagoške evidencije i dokumentacije u elektronskom obliku. JOB predstavlja ključ za povezivanje svih podataka o detetu, učeniku, odraslom i studentu u Jedinstvenom informacionom sistemu prosvete.
Zahtev za dodeljivanje JOB može podneti isključivo ustanova.